Susisiekite su mumis

Naujienos

Įsidiekite aplinkos apsaugos vadybos sistemą pagal tarptautinio standarto ISO 14001 ir (ar) EMAS reikalavimus su ES finansavimu

2016.04.04

Kviečiame labai mažas, mažas ir vidutines įmones išnaudoti galimybę su ES finansavimo pagalba įsidiegti aplinkosaugos vadybos sistemas (AVS), atlikti gamybos technologinius ir (ar) aplinkosaugos auditus bei projektuojant gaminius taikyti ekologinio projektavimo principus – 2016 m. kovo 7 d. VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra kartu su Lietuvos Respublikos ūkio ministerija paskelbė kvietimą teikti paraiškas pagal priemonę „Eco-inovacijos LT“.

Galimi pareiškėjai – labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės:

- veikiančios ne trumpiau kaip 1 (vienerius) metus ir

- kurių vidutinės metinės pajamos per pastaruosius 3 finansinius metus arba per laiką nuo įregistravimo dienos yra ne mažesnės kaip 145 000 Eur. Partneriai negalimi.

Remiama veikla – netechnologinių ekoinovacijų diegimas ir skatinimas:

1. AVS pagal tarptautinio standarto ISO 14001 ir (ar) EMAS reikalavimus diegimas, ir (ar) gamybos technologinių, ir (ar) aplinkosaugos auditų, kurių pagalba būtų pateikta racionalaus išteklių naudojimo ir taršos prevencijos analizė, atlikimas;

2. ekologiškas projektavimas. Numatoma paremti projektus, kuriais skatinamas ekologinis projektavimas, t. y. numatoma pagerinti gaminių ekologiškumą per visą jų gyvavimo ciklą (žaliavų parinkimas ir naudojimas, gamyba, pakavimas, transportavimas, naudojimas), ekologinius aspektus sistemingai įtraukiant pačiame ankstyviausiame gaminio projektavimo etape.

Didžiausia galima projektui galima skirti finansavimo lėšų suma:

1. jeigu įgyvendinama aukščiau pirmame punkte nurodyta veikla – 11 000 Eur ES investicijų;

2. jeigu įgyvendinama aukščiau antrame punkte nurodyta veikla – 30 000 Eur ES investicijų;

3. jeigu įgyvendinamos abi nurodytos veiklos – 41 000 Eur ES investicijų.

Finansavimo intensyvumas – iki 50 proc. ES investicijų (pareiškėjas privalo prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau nei 50 procentų visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų).

Tinkamos finansuoti išlaidos:

- išorinių konsultacinių paslaugų įsigijimas (AVS pagal tarptautinių standartų reikalavimus diegimo bei gamybos technologinių ir (ar) aplinkosaugos auditų atlikimo klausimais, taip pat ekologinio projektavimo klausimais);

- AVS sertifikavimo išlaidos. Sertifikato pratęsimo ar atnaujinimo (persertifikavimo) išlaidos yra netinkamos finansuoti. Projekto metu įdiegtą AVS sertifikuojanti įstaiga gali būti neakredituota;

- standartinės programinės rinkoje esančios įrangos įsigijimo, įskaitant jos programavimą ir (ar) konfigūravimą įmonės poreikiams, išlaidos (iki 10 % išlaidų). Standartinė programinė įranga turi būti tiesiogiai susijusi su AVS pagal tarptautinių standartų reikalavimus diegimu.

Paraiškos turi būti pateiktos iki 2016 m. birželio 8 d.

Platesnė informacija apie ISO 14001 ir EMAS - aktyvi nuoroda.

Kontaktai pasiteiravimui dėl galimybių rengti paraišką ir įgyvendinti projektą:

Projektų koordinatorius

Darius Čapas
Tel. 8 617 39590
El. p. darius@kvalitetas.lt

Naujausia

Laboratorijų akreditacija pagal LST EN ISO/IEC 17025 nuo 2025 m. sausio 1 d.

2023.09.25

Nuo 2025-01-01 laboratorijos, atliekančios taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose (ore, vandenyje, dirvožemyje) matavimus ir tyrimus ir (ar) imančios ėminius tyrimams atlikti, išskyrus laboratorijas, atliekančias ūkio subjektų aplinkos monitoringo programoje nurodytus matavimus ir tyrimus ir (ar) imančias ėminius šiems tyrimams atlikti, turi turėti leidimus vykdyti šią veiklą arba būti akredituotos kaip atitinkančios standartą LST EN ISO/IEC 17025 konkretiems teršalams tirti, matuoti, imti ėminius laboratoriniams tyrimams atlikti.

Žalieji pirkimai taikant ISO 14001 / EMAS

2023.01.01

Kviečiame įmones kreiptis dėl aplinkosaugos vadybos sistemų diegimo konsultacinių paslaugų.