Susisiekite su mumis

Straipsniai

Lietuvos ir užsienio šalių patirtis užtikrinant profesinio mokymo kokybę

2015.04.22

Dr. Dalius Serafinas, VU EF docentas, UAB „Kvalitetas“ verslo plėtros direktorius

Švietimo kokybės užtikrinimas yra daugelio šalių politinių diskusijų objektas ir prioritetas, nes kokybiškas švietimas suvokiamas kaip visuomenės gerovės kūrimo pagrindas, padedantis inicijuoti socialinius ir ekonominius pokyčius, gerinti asmens ir šalies gyvenimo kokybės rodiklius.

Eilę metų Europos Sąjungos profesinio rengimo politikoje nebuvo didelių iniciatyvų, lyginant su aukštuoju išsilavinimu ir Bolonijos procesu, tačiau 2002 metais Europos Komisijos ir 31 šalies ministrų, atsakingų už profesinį mokymą, pasirašyta Kopenhagos deklaracija padėjo fundamentalų pagrindą Europos šalių bendradarbiavimui plėtojant vieningus profesinio mokymo prioritetus visoje Europoje. Kopenhagos proceso metu sukurti bendri Europos instrumentai, tokie kaip Europos kvalifikacijų sąranga (EKS, 2008), Europos profesinio mokymo kreditų sistema (ECVET, 2009), Europos profesinio mokymo kokybės užtikrinimo orientacinė sistema (EQAVET, 2009), nubrėžė aiškias profesinio mokymo politikos plėtojimo gaires, tačiau vieninga ir darni profesinio mokymo kokybės užtikrinimo sistema Europoje vis dar yra ateities perspektyvoje.

Nacionalinis kokybės vadybos prizas – kelias į pripažinimą užsienio šalyse

2015.02.18

Pasauliui sparčiai keičiantis, tobulėjant technologijoms, kur kas svarbesniu aspektu tampa originalumas ir intelektualumas nei šalies dydis ir ištekliai. Lietuva negali sau leisti atsilikti nuo technologijų ir inovacijų maratono lyderių.

„Lean organizacijų evoliucija“

2014.10.17

„Lean organizacijų evoliucija“: remiantis evoliucijos tyrimų modeliais bei autorių sudarytu evoliucionuojančios organizacijos modeliu, straipsnyje analizuojama Lean vadybos metodologija ir tiriama, kaip evoliucionuoja ją įgyvendinančios Lietuvos gamybinės organizacijos (Dr. Dalius Serafinas, Darius Ruželė). Kviečiame pasidžiaugti skaitymo teikiamais malonumais.

Lietuvos kokybės vadybos ir inovacijų asociacija – greitkelis tarp mokslo ir verslo pasaulių

Lietuvos kokybės vadybos ir inovacijų asociacija – greitkelis tarp mokslo ir verslo pasaulių

2014.09.22

Šių metų liepos mėnesį įkurtą Lietuvos kokybės vadybos ir inovacijų asociaciją galima pavadinti greitkeliu tarp mokslo ir verslo. Kodėl greitkeliu? Nes siekdama šalies organizacijų konkurencingumo, visuomenės gyvenimo kokybės, darnios plėtros ir brandžių asmenybių ugdymo asociacija, be jokių tarpininkų, spidometrui sunkiai suvokiamu greičiu, sujungia mokslo ir verslo pasaulius.

 

 

Juozas Ruževičius „Socialinės atsakomybės šiuolaikinė sistema ir priemonės”

2014.08.25

Straipsnyje nagrinėjama socialinės atsakomybės (SA) priemonių sistema. Pateikiami SA priemonių tarptautinės sistemos ir socialiai atsakingo pelno modeliai. Atskleidžiama naujų SA sričių – socialiai atsakingo investavimo ir religinės-etninės socialinės atsakomybės esmė ir turinys. Pateikiami SA priemonių diegimo Lietuvoje ir pasaulyje sugretinimo rezultatai. Objektyvesniam SA priemonių diegimo atskirose pasaulio regionuose bei šalyse palyginimui siūloma naudoti du naujus santykinius rodiklius – sertifikuotų organizacijų kiekis 1 mln. atitinkamos šalies gyventojų ir sertifikuotose įmonėse dirbančiųjų kiekis, skaičiuojant 1 mln. šalies ar regiono gyventojų.

 

Juozas Ruževičius „Studijų kokybė: problemos ir tobulinimo įžvalgos”

2014.08.25
Straipsnyje nagrinėjamos aukštojo mokslo institucijų inovacijų veiklos kokybės tobulinimo srityje galimybės ir priemonės globalizacijos ir internacionalizacijos procesų kontekste. Straipsnyje apibendrinta įvairių kokybės vadybos priemonių įgyvendinimo aukštojo mokslo organizacijose teorija ir praktika, išanalizuota Europos universitetų patirtis, išryškintos Lietuvos aukštojo mokslo organizacijų veiklos kokybės raidos galimybės. Ypatingas dėmesys skirtas aukštųjų mokyklų dėstytojų profesionalumo dimensijoms, kokybės kultūros formavimo klausimams, studentų kompetencijų užtikrinimo tarptautinėms nuostatoms, mokslo ir studijų integravimui, doktorantūros studijų kokybės gerinimui ir kt. Apibūdinti veiksmingos vadybos sistemos įgyvendinimo aukštojo mokslo ir studijų institucijoje pagrindiniai aspektai, formuluojami studijų kokybės tobulinimo ir aukštųjų mokyklų veiklos plėtros pasiūlymai ir įžvalgos.
„Kaip ir kodėl švedai sodino mišką?“

„Kaip ir kodėl švedai sodino mišką?“

2014.07.30

Saule lepinančiomis liepos 24 – 25 dienomis, Klaipėdoje, UAB „Kvalitetas” komanda kartu su partneriais „Klaipėdos valstybine kolegija“ dalyvavo mokymuose „Tarptautinių socialinės atsakomybės standartų diegimo ir įgyvendinimo praktika“. Šie mokymai buvo organizuoti įgyvendinat projektą „Socialiai atsakingo verslo plėtra skatinant socialinį dialogą smulkiose ir vidutinėse įmonėse“, Nr.VP-1.1-SADM-02-K-02-012, kurį bendrai finansuoja Europos socialinio fondo agentūra ir Lietuvos Respublika. 

LEAN

2013.03.01