Susisiekite su mumis

ISO 45001

ISO 45001:2018 yra tarptautinis darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos standartas, pripažįstamas visame pasaulyje. Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema suteikia organizacijai galimybes identifikuoti darbuotojų veikloje esančius pavojus ir valdyti kylančias darbuotojų saugos ir sveikatos rizikas, apibrėžia aiškias darbuotojų atsakomybes ir užtikrina efektyvų darbuotojų saugos ir sveikatos valdymą bei organizacijos veiklos atitiktį teisės aktų reikalavimams. Didelis ISO 45001 privalumas yra galimybė standarto reikalavimus su minimaliomis sąnaudomis integruoti į organizacijoje veikiančią kokybės, aplinkos apsaugos ar kitą vadybos sistemą. Standarto diegimo metu konsultacijos apima organizacijos veiklos analizę pagal ISO 45001 reikalavimus, visų reikiamų dokumentų paruošimą, darbuotojų mokymus bei pagalbą ruošiantis sertifikavimo auditui. Sertifikuojant darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemą, vieno audito metu gali būti vertinama organizacijos atitiktis tik ISO 45001 reikalavimams arba kelių standartų (ISO 9001, ISO 14001 ir ISO 45001) reikalavimams.

ISO 45001 standarto tikslas – pateikti organizacijai veiksmingos darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos elementus, kurie gali būti sujungti į vieną visumą su kitais vadybos reikalavimais ir padėti organizacijoms pasiekti darbuotojų saugos ir sveikatos ir ekonominių tikslų.

ISO 45001 standarto įgyvendinimo nauda organizacijoms:

  • mažina incidentų ir nelaimingų atsitikimų darbe kiekį;
  • gerina veiklos stebėseną ir darbuotojų saugos ir sveikatos rizikų valdymą;
  • gali prisidėti prie organizacijos konkurencingumo rinkoje didinimo;
  • gali prisidėti prie organizacijos valstybinio socialinio draudimo mokesčių mažinimo.


Šis standartas gali būti taikomas įvairaus dydžio organizacijoms tiek viešajame sektoriuje, tiek ir versle.

 

Kontaktas pasiteiravimui: Gintarė Laucė, el. paštas info@kvalitetas.lt, telefonas: +370 628 55983.


Artimiausi renginiai ir mokymai

Vertinga informacija

Laboratorijų akreditacija pagal LST EN ISO/IEC 17025 nuo 2025 m. sausio 1 d.

2023 09 25

Nuo 2025-01-01 laboratorijos, atliekančios taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose (ore, vandenyje, dirvožemyje) matavimus ir tyrimus ir (ar) imančios ėminius tyrimams atlikti, išskyrus laboratorijas, atliekančias ūkio subjektų aplinkos monitoringo programoje nurodytus matavimus ir tyrimus ir (ar) imančias ėminius šiems tyrimams atlikti, turi turėti leidimus vykdyti šią veiklą arba būti akredituotos kaip atitinkančios standartą LST EN ISO/IEC 17025 konkretiems teršalams tirti, matuoti, imti ėminius laboratoriniams tyrimams atlikti.

Naujienlaiškis: