Susisiekite su mumis

BVM

Bendrojo vertinimo modelis (angl. Common Assessment Framework, CAF - BVM) – kokybės vadybos įrankis, skirtas tobulinti visos Europos viešojo sektoriaus organizacijų veiklą. BVM parengtas vadovaujantis Europos kokybės vadybos fondo Tobulumo modeliu (EFQM) bei Vokietijos Valdymo mokslų universiteto parengtu Speyer modeliu. Bendrojo vertinimo modelis remiasi prielaida, jog puikūs organizacinės veiklos, į piliečius/klientus orientuoti rezultatai, darbuotojų ir socialinės atsakomybės rezultatai yra pasiekiami per vadovų veiklą valdant lyderystę ir planavimą, žmones, partnerystes ir išteklius bei procesus. Modelis suteikia galimybę vienu metu pažvelgti  į organizaciją iš skirtingų pusių, atlikti holistinę organizacijos veiklos analizę. Bendrojo vertinimo modelis yra nesudėtinga priemonė, padedanti viešojo sektoriaus organizacijoms tobulinti veiklą naudojantis kokybės vadybos metodais. Tai įsivertinimo metodas, savo turiniu artimas daugumai visuotinės kokybės vadybos modelių.

Bendruoju vertinimo modeliu BVM siekiama keturių tikslų:

  1. Pristatyti viešajam administravimui visuotinės kokybės vadybos principus ir laipsniškai su jais supažindinti, naudojant įsivertinimą ir perėjimą nuo dabar paplitusio veikimo „Planuok, Daryk“ prie viso kokybinio ciklo „Planuok, Atlik, Tikrink, Koreguok“.
  2. Skatinti viešojo sektoriaus organizacijas įsivertinti, siekiant geriau save pažinti ir susitarti dėl tobulinimo veiklos.
  3. Jungti įvairius kokybės vadybos modelius.
  4. Palengvinti viešojo sektoriaus organizacijų lyginamąją analizę.


Bendrojo vertinimo modelio BVM įgyvendinimo ir akreditavimo nauda organizacijai:

  • organizacijų branda;
  • prielaidos paslaugų kokybės gerinimui (konkurencija);
  • darbuotojų ir vadovų įsitraukimas kokybės gerinimo iniciatyvose;
  • darbuotojų ir vadovų motyvacija gerinti kokybę;
  • paslaugų teikimo procesų efektyvumas.


BVM sukurtas taikyti visame viešajame sektoriuje: viešojo sektoriaus organizacijose regioniniu, nacionaliniu ir vietiniu lygmenimis. Šis modelis gali būti taikomas kaip reformos sisteminės programos dalis arba kaip pagrindas nustatant tobulinimo veiksmus konkrečioje organizacijoje. Įsivertinimas gali būti atliekamas ne visoje organizacijoje, o tik jos dalyje, pavyzdžiui, pasirinktame skyriuje ar departamente. Šis standartas gali būti integruojamas su kokybės vadybos sistema pagal ISO 9001:2008 standarto reikalavimus.


Artimiausi renginiai ir mokymai

Vertinga informacija

Laboratorijų akreditacija pagal LST EN ISO/IEC 17025 nuo 2025 m. sausio 1 d.

2023 09 25

Nuo 2025-01-01 laboratorijos, atliekančios taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose (ore, vandenyje, dirvožemyje) matavimus ir tyrimus ir (ar) imančios ėminius tyrimams atlikti, išskyrus laboratorijas, atliekančias ūkio subjektų aplinkos monitoringo programoje nurodytus matavimus ir tyrimus ir (ar) imančias ėminius šiems tyrimams atlikti, turi turėti leidimus vykdyti šią veiklą arba būti akredituotos kaip atitinkančios standartą LST EN ISO/IEC 17025 konkretiems teršalams tirti, matuoti, imti ėminius laboratoriniams tyrimams atlikti.

Naujienlaiškis: