Susisiekite su mumis

ISO 26000

Pasaulyje vis svarbesnis tampa organizacijų socialinės atsakomybės klausimas, kai jos, laikydamosi įstatymų, tarptautinių susitarimų ir sutartų elgsenos normų, į savo veiklos vidinius procesus ir išorinius santykius savanoriškai integruoja socialinius, aplinkosaugos ir skaidraus verslo principus. ISO 26000 – tai socialinės atsakomybės rekomendacijų standartas. Šis tarptautinis standartas nustato gaires, rekomendacijas apie socialinę atsakomybę užtikrinančius principus, socialinės atsakomybės pripažinimą, suinteresuotųjų šalių įtraukimą, pagrindines socialinės atsakomybės sritis, iššūkius ir būdus, kaip integruoti socialiai atsakingą elgesį visos organizacijos mastu. Šis tarptautinis standartas nėra vadybos sistemos standartas, jis neskirtas trečios šalies sertifikavimui. Šis standartas pateikia tik rekomendacijas, o ne reikalavimus. Nepriklausomas organizacijos gali tik verifikuoti, kad organizacija laikosi tam tikrų šio standarto rekomendacijų.

ISO 26000 standarto tikslas - organizacijų skatinimas imtis veiksmų, esančių aukščiau teisės aktų laikymosi.

ISO 26000 standarto įgyvendinimo ir sertifikavimo nauda organizacijai:

  • padeda organizacijoms siekiant socialiai atsakingos organizacijos;
  • teikia praktines rekomendacijas, susijusias su socialinės atsakomybės įgyvendinimu, nustatant ir įtraukiant suinteresuotąsias šalis, didinant ataskaitų ir pranešimų apie socialinę atsakomybę patikimumą;
  • akcentuoja socialinės atsakomybės įgyvendinimo rezultatus ir jos tobulinimą;
  • didina pasitikėjimą ir pasitenkinimą organizacijomis jų klientų ir kitų suinteresuotųjų šalių tarpe;
  • atitinka ir neprieštarauja galiojantiems dokumentams, tarptautinėms sutartims ir konvencijoms bei galiojantiems ISO standartams;
  • nesiekiama sumenkinti Vyriausybės vaidmens sprendžiant organizacijų socialinės atsakomybės klausimus;
  • Prisideda prie bendros terminologijos socialinės atsakomybės srityje kūrimo ir socialinės atsakomybės supratimo propagavimo.


UAB „Kvalitetas“ sukaupęs didžiulę patirtį įmonių socialinės atsakomybės srityje, ISO 26000 standarto reikalavimų diegime. UAB „Kvalitetas“ parengė šiuos strateginius ĮSA dokumentus valstybės mastu: įmonių socialinės atsakomybės gaires valstybės valdomoms ir biržoje listinguojamoms įmonėms, atliko ĮSA pažangos Lietuvoje vertinimą. Įdiegėme daugiau kaip 10-yje Lietuvos organizacijų integruotą ISO 14001 ir ISO 26000 sistemą. Esame socialiai atsakinga įmonė, sertifikavusi savo veiklą socialinės atsakomybės standartu SA 8000. Esame Pasaulinio susitarimo nariai, Lietuvos atsakingo verslo asociacijos (LAVA) steigėjai.

ISO 26000 standartas skirtas visų tipų, tiek viešojo, tiek ir privataus sektorių organizacijoms. Ne visos standarto dalys vienodai svarbios visų tipų organizacijoms, tačiau pagrindinės socialinės atsakomybės sritys – subjektai yra reikšmingi visiems. Skirtingose srityse susiduriama su skirtingais iššūkiais, taigi kiekviena organizacija pati sprendžia, kurie identifikuoti iššūkiai jai svarbūs ir kaip juos valdyti. 


Naujienlaiškis: