Susisiekite su mumis

ISO 9004

Ilgai rinkoje veikiančios, sukaupusios didelę patirtį bei pasiekusios aukštą brandos lygmenį organizacijos susiduria ne tik su būtinybe patenkinti klientų reikalavimus, bet taip pat susiduria su būtinybe tenkinti visų suinteresuotų organizacijos šalių poreikius. Tarptautiniame ISO 9004 standarte atkreipiamas dėmesys į visų suinteresuotų šalių poreikius ir lūkesčius, sistemišką poreikių tenkinimą ir nuolatinį įstaigos veiklos tobulinimą. ISO 9004 standarte pateikiamos vadybos rekomendacijos organizacijai, siekiančiai ilgalaikės sėkmės sudėtingoje, reiklioje ir kintančioje aplinkoje. Šiame standarte pateikiamas išsamesnis požiūris į kokybės vadybą, standarte įtraukta daugiau visuotinės kokybės vadybos elementų negu ISO 9001. ISO 9004 standartas gali būti traktuojamas kaip pagrindas nuolat gerinti įstaigos vadybą. Šis standartas netaikomas sertifikuojant, tačiau jis puikiai papildo bei praplečia ISO 9001 taikymo sritį ir reikalavimus.

ISO 9004 standarto tikslas - įmonės tobulėjimas tenkinant ne tik klientų poreikius, tačiau visų organizacijos suinteresuotų šalių (darbuotojai, klientai, tiekėjai, partneriai, visuomenė, valdžios institucijos) poreikių pažinimas ir tenkinimas.

ISO 9004 standarto įgyvendinimo ir sertifikavimo nauda organizacijai:

  • Efektyvus organizacijos valdymas. Ilgalaikė sėkmė gali būti pasiekiama per efektyvų organizacijos valdymą, per organizacijos sąmoningumą apie ją supančią aplinką, per mokymąsi ir per tinkamą patobulinimų ar inovacijų arba abiejų dedamųjų taikymą.
  • Savęs vertinimo skatinimas. Šis tarptautinis standartas skatina (suteikia galimybes savarankiškai įvertinti) savęs vertinimą kaip svarbų įrankį įvertinant organizacijos brandos lygmenį, įtraukiant lyderystę, strategiją, valdymo sistemą, išteklius ir procesus, įvertinant stipriąsias ir silpnąsias sritis bei galimybes dėl patobulinimų ar inovacijų arba abiejų.


UAB „Kvaliteto“ stipriosios pusės diegiant šį standartą:

  • mums svarbiausia organizacijos kokybės vadybos sistemos pagerinimas;
  • mes organizaciją suvokiame kaip tris kokybės vadybos sistemos dedamąsias:
  • Strategija;
  • Procesai;
  • Personalas.


Svarbus aspektas, organizacijos darbuotojų mokinimas gyventi pokytyje bei personalo kompetencijų valdymas, siekiant suderinti organizacijos ir darbuotojo asmeninius tikslus.

Šio standarto reikalavimai gali būti taikomi bet kurio tipo organizacijose nepriklausomai, koks jų didumas, tipas ar veikla. Standarto reikalavimai diegiami atsižvelgiant į konkrečios organizacijos veiklos pobūdį bei veiklos procesus. Šis standartas gali būti integruojamas su kokybės vadybos sistema pagal ISO 9001:2008 standarto reikalavimus.


Artimiausi renginiai ir mokymai

Vertinga informacija

Laboratorijų akreditacija pagal LST EN ISO/IEC 17025 nuo 2025 m. sausio 1 d.

2023 09 25

Nuo 2025-01-01 laboratorijos, atliekančios taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose (ore, vandenyje, dirvožemyje) matavimus ir tyrimus ir (ar) imančios ėminius tyrimams atlikti, išskyrus laboratorijas, atliekančias ūkio subjektų aplinkos monitoringo programoje nurodytus matavimus ir tyrimus ir (ar) imančias ėminius šiems tyrimams atlikti, turi turėti leidimus vykdyti šią veiklą arba būti akredituotos kaip atitinkančios standartą LST EN ISO/IEC 17025 konkretiems teršalams tirti, matuoti, imti ėminius laboratoriniams tyrimams atlikti.

Naujienlaiškis: