Susisiekite su mumis

SA 8000

Pasaulyje vis svarbesnis tampa įmonių socialinės atsakomybės klausimas, kai jos, laikydamosi įstatymų, tarptautinių susitarimų ir sutartų elgsenos normų, į savo veiklos vidinius procesus ir išorinius santykius savanoriškai integruoja socialinius, aplinkosaugos ir skaidraus verslo principus. Socialinės atsakomybės principų laikymosi įteisinimas galimas įsidiegus SA 8000 standartą. Socialinės atskaitomybės SA8000 standartas – nesunkiai įgyvendinamas sertifikuotinas standartas laikantis nacionalinių ir tarptautinių teisės aktų. Standarte pateikiami reikalavimai etiškos darbdavystės praktikai, remiantis Tarptautinėmis darbo organizacijos konvencijomis, Pasauline žmogaus teisių deklaracija, JT konvencijomis ir tarptautiniais susitarimais.

SA 8000 standarto tikslasvisų organizacijos suinteresuotųjų šalių gerovės užtikrinimas, skiriant didelę svarbą įmonės darbuotojams ir įgyvendinant pagrindines žmogaus teisių konvencijas ir direktyvas.

SA 8000 standarto įgyvendinimo ir sertifikavimo nauda organizacijai:  

  • atskaitingumas ir skaidrumas mažina visuomenei ir valstybei nenaudingos veiklos tikimybę;
  • konkurencinis pranašumas rinkoje: klientams ir darbuotojams;
  • glaudus bendradarbiavimas su suinteresuotomis šalimis leidžia geriau prognozuoti visuomenės lūkesčius ir poreikius;
  • lengvesnis prisitaikymas prie didėjančio politinio reguliavimo;
  • geresnis verslo rizikų valdymas;
  • sąnaudų mažinimo galimybės;
  • galimybė pritraukti investicijas;
  • geresnis ryšių su klientais ir darbuotojais valdymas;
  • įsisavinamos geriausios vadybos praktikos.


SA 8000 standartas skirtas visų tipų, tiek viešojo, tiek ir privataus sektorių organizacijoms. Šis standartas gali būti integruojamas su vadybos sistemomis pagal ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 26000 standartų reikalavimus.


Artimiausi renginiai ir mokymai

Vertinga informacija

Laboratorijų akreditacija pagal LST EN ISO/IEC 17025 nuo 2025 m. sausio 1 d.

2023 09 25

Nuo 2025-01-01 laboratorijos, atliekančios taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose (ore, vandenyje, dirvožemyje) matavimus ir tyrimus ir (ar) imančios ėminius tyrimams atlikti, išskyrus laboratorijas, atliekančias ūkio subjektų aplinkos monitoringo programoje nurodytus matavimus ir tyrimus ir (ar) imančias ėminius šiems tyrimams atlikti, turi turėti leidimus vykdyti šią veiklą arba būti akredituotos kaip atitinkančios standartą LST EN ISO/IEC 17025 konkretiems teršalams tirti, matuoti, imti ėminius laboratoriniams tyrimams atlikti.

Naujienlaiškis: